Day: April 8, 2019

ประเภทของอากาศยานมีอะไรบ้าง

อากาศยาน คือ เครื่องจักรขนาดใหญ่ซึ่งสามารถบินได้ จากการได้รับการโอบอุ้มจากอากาศ โดยมันต่อต้านแรงดึงดูดของโลก ได้ด้วยการใช้แรงลอยตัว หรือใช้แรงยกพลศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีไม่กี่แบบเท่านั้นที่ใช้แรงขับลงด้านล่างจากเครื่องยนต์ไอพ่น สำหรับอากาศยานแบบมีลูกเรือ จะควบคุมการบินโดยนักบินที่เป็นมนุษย์อยู่บนเครื่อง หากแต่ยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับ อาจถูกควบคุมจากระยะไกลหรือควบคุมโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่บนเครื่อง อากาศยานสามารถแบ่งประเภท ได้จากหลักเกณฑ์อันแตกต่างกัน เช่น การยกตัว , การขับเคลื่อน รวมทั้งการใช้งานอื่นๆ อากาศยาน แบบมีคนขับเรียกว่า นักบิน ในคริสต์ทศวรรษที่ 1960 ได้มีอากาศยานแบบไร้คนขับเกิดขึ้น ชื่อของมัน คือDrone ในทศวรรษที่ 1960 กองกำลังแห่งประเทศสหรัฐได้นำเอาคำว่า อากาศยานที่ควบคุมจากระยะไกลมาใช้เรียกชื่ออากาศยานประเภทนี้ สำหรับในปัจจุบันอากาศยานชนิดนี้มีชื่อเรียกตามปกติว่า อากาศยานไร้คนขับ ประเภทของอากาศยานสามารถแบ่งได้ตามข้อพิจารณา ดังนี้… ตามลักษณะของปีกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องบิน คือ อากาศยานมีปีกติดกับลำตัว เฮลิคอปเตอร์ คือ อากาศยานปีกหมุนรอบแนวตั้งฉากกับลำตัว สำหรับความแตกต่างระหว่างอากาศยานทั้ง 2 ประเภท คือ […]